Spracovanie osobných údajov

Registrovaním na aktivity udeľujem Prevádzkovateľovi – Slovenská gymnastická federácia, so sídlom Junácka
2951/6, 832 80 Bratislava (ďalej len „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním osobných údajov môjho
dieťaťa na účely jeho registrácie v Klube: Klub gymnastických športov Slávia Trnava (ďalej len „Klub“) v
súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (Nariadenie GDPR).
Predmetný súhlas sa udeľuje do skončenia členstva v Klube. Dovtedy má dotknutá osoba právo kedykoľvek
svoj súhlas odvolať. Po skončení členstva v Klube bude predmetný súhlas uchovaný u Prevádzkovateľa po
dobu stanovenú v jeho registratúrnom pláne.
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením všeobecným nariadením o ochrane údajov a zákonom SR
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o
ochrane osobných údajov“).
Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp.
konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom
Zodpovednej osoby spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke Prevádzkovateľa zverejňuje
všetky povinné informácie v zmysle čl. 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zaviedla
transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany
dotknutej osoby, ako aj iných osôb.
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby:
www.informovanie.osobnyudaj.sk alebo www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba
sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v
papierovej podobe v sídle Prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami, ktoré sa týkajú spracúvania
jej osobných údajov a týmto informáciám porozumela. Zároveň prehlasuje, že s ďalšími informáciami, ktoré

sú upravené v Nariadení GDPR, resp. v Zákone a ktoré sú dôležité pre plnenie jej úloh, ju zamestnávateľ
oboznámil pri podpise tohto oboznámenia, pričom ju následne informoval aj o tom, že aktuálne
dokumenty upravujúce problematiku ochrany jej osobných údajov si môže kedykoľvek vyzdvihnúť v sídle
Prevádzkovateľa.

Práva dotknutej osoby v skratke
Všeobecné nariadenie o ochrane údajov Vám ako dotknutej osobe garantuje tieto práva:
Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas
kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu
alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na
jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom,
ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme,
pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami,
budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás
máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás
požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné
údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné
posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená,
že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné
údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už
Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli,
na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na
základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné
údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame
nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok).