Klubové pravidlá

PRE RODIČOV

 1. Rodičia privedú svoje deti do šatne včas tak, aby boli prezlečené do cvičebného úboru 5 min pred tréningom

 2. Ak sa dieťa nemôže zúčastniť tréningu, oznámi to rodič trénerovi včas pred tréningom

 3. Rodič sa dostaví do šatne min v čase ukončenia tréningu. Tréner nenesie zodpovednosť za deti po skončení tréningu

 4. Prítomnosť rodičov v telocvični počas tréningu je neprípustná. K čakaniu na deti slúži šatňa (č. 6)

 5. Tréneri nie sú k dispozícii na diskusiu s rodičmi počas tréningu, je to príliš rušivé

 6. Mesačné poplatky za tréningy musia byť vyplatené vždy najneskôr do 15. dňa v danom mesiaci príslušnému trénerovi

 7. Dieťa je povinné si na tréning priniesť vlastnú fľašu alebo pohár, nakoľko je dôležité dodržiavať počas tréningu pitný režim. Fľaša alebo pohár by mali byť riadne označené, aby neprišlo k prípadnej zámene. V telocvični je k dispozícii automat na pitnú vodu

 8. V telocvični je zákaz filmovania a fotografovania pre rodičov detí či ostatných rodinných príslušníkov bez súhlasu klubu

 9. Rodičia zodpovedajú za vhodný cvičebný úbor dieťaťa a za úpravu účesu, tak, aby vlasy dieťaťa boli zopnuté

 10. Rodičia zodpovedajú za to, že priviedli dieťa na tréning v dobrom zdravotnom stave. Rodič informuje trénera bezodkladne o všetkých zdravotných potiažach dieťaťa i medzi tréningami

 

PRE GYMNASTKY

 1. osobám mladším ako 18 rokov je do telocvične vstup povolený len v sprievode zodpovednej osoby (trénera)

 2. od gymnastiek sa očakáva, že na tréning dorazia včas

 3. do telocvične je zakázané vnášať jedlo, taktiež prísť na tréning so žuvačkou je neprípustné

 4. vhodné oblečenie: šortky, tepláky, legíny, tričká, dresy

 5. vhodná obuv: gymnastické cvičky, ponožky, naboso

 6. na tréningy nenosiť šperky: náhrdelníky, prstene, náramky, hodinky, visiace náušnice...

 7. dlhé vlasy musia byť vyčesané, nesmú padať do tváre

 8. zákaz hrania sa v gymnastickej telocvični bez dohľadu trénera pred, po a počas tréningov

 9. zákaz húpania na lane a kruhoch

 10. zákaz chytania zrkadiel, taktiež vešať sa na baletné tyče je neprípustné

 11. skákať na trampolíne je povolené len v gymnastických cvičkách, prípadne naboso, skákať môže vždy len jedna osoba v prítomnosti trénera

 12. gymnastka nesmie hovoriť, keď tréner hovorí a musí počúvať pokyny trénerov

 13. ak potrebuje gymnastka opustiť telocvičňu počas tréningu (ísť na WC...), musí o tom upovedomiť trénera

 14. od gymnastiek sa očakáva, že budú preukazovať úctu a zdvorilosť voči trénerom i sebe navzájom

 15. keď gymnastka docvičí, použité veci si po sebe uprace

 16. v telocvični sa neplače, každá gymnastka je tam z vlastnej vôle, pretože chce byť čo najlepšia, čo sa ale nedá dosiahnuť bez prekonávania samej seba

 17. pre všetky deti je zákaz vstupu do telocvične s jedlom, prípadne žuvačkou

Pre cvičencov – nečlenov klubu

 1. zákaz vstupu nečlenom klubu (i dospelým) do gymnastickej telocvične bez súhlasu trénera

 2. osobám mladším ako 18 rokov je do telocvične vstup povolený len v sprievode zodpovednej osoby (trénera)

 3. zákaz húpania sa na lane a kruhoch

 4. zákaz chytania zrkadiel, taktiež vešať sa na baletné tyče je neprípustné

 5. skákať na trampolíne je povolené len v gymnastických cvičkách, prípadne naboso, skákať môže vždy len jedna osoba

 6. v telocvični nie sú žiaduce hlučné a rušivé prejavy

 7. po telocvični je nutné sa presúvať zodpovedne, treba dávať pozor, aby ste nikomu neskočili do dráhy cvičenia

 8. do telocvične je zákaz vstupu s jedlom a žuvačkou

 9. vhodná obuv do gymnastickej telocvične: gymnastické cvičky, ponožky, naboso

 10. fajčenie, alkohol a iné omamné látky sú prísne zakázané v telocvični ako i v ostatných priestoroch

 11. v prípade poškodenia náradia, náčinia je povinnosť bezodkladne to nahlásiť vedeniu klubu, (každé náradie má svoju nosnosť – niektoré gymnastické náradia nie sú určené pre dospelé osoby, preto je povinnosť informovať sa trénera o vhodnosti použitia náradia. Všetci cvičenci sú povinní na konci každého tréningu (prípadne aj počas) po sebe upratať

 12. v telocvični je zákaz filmovania a fotografovania bez súhlasu klubu

 13. individuálni cvičenci – neorganizovaní nečlenovia klubu cvičia výlučne na vlastné riziko

 14. po každom cvičení v telocvični sú cvičenci povinní zaplatiť poplatok za cvičebnú hodinu (a to bez vyzvania) ktorémukoľvek z prítomných trénerov